Templates by BIGtheme NET

Пројекат подршке женском предузетништву у 2015. години

Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке женском предузетништву у 2015. години

Пројекат подршке женском предузетништву у 2015. години (даље:Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је развој женског предузетништва у смислу повећања броја жена у бизнису, веће видљивости успешних жена – предузетница и успешног предузетништва уопште, јачања мотивације предузетница за унапређење пословања, а кроз давање бесповратних финансијских средстава.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда/сертификација/ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа;
 • израду и имплементацију специјализованог софтвера;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронску презентацију предузећа и
 • едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност производња, прерада или пружање услуга (да шифра делатности регистрована у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да учешће жене/а у власништву привредног друштва износи најмање 25% и да истовремено жена/е управља/ју пословањем (жена/е је/су уписана/е у Агенцији за привредне регистре као директор или заменик директора), односно да је жена оснивач предузетничке радње;
 • да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 • да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. 

Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 65% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 10.000.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

prijavitese

Рок за подношење пријава је 19. август 2015. године.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији за регионални развој Расинског округа путем телефона 037/418-520 или е-маил адресе office@arrro.rs, или доћи лично у просторије Агенције – Балканска 63/IV, Крушевац (сваког радног дана од 08:00 – 16:00).

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом на адресу:

Агенција за регионални развој Расинског округа

Балканска 63/IV

37000 Крушевац

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројекат подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава у 2015. години 

Упутство за спровођење пројекта подршке женском предузетништву у 2015. години

Правила за оцењивање – женско предузетништво 2015. година

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – Изјава о прихватању услова за доделу средстава

Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности

Образац 4 – Изјава о броју апослених жена на неодређено време

Образац 5 – Изјава да на територији РС не постоји ниједан консултант који може да реализује предложену активност

Образац 6 – Захтев за исплату одобрених средстава

Образац 7 – Финансијски идентификациони лист

Образац 8 – Образац за праћење ефеката реализованих активности

Најчешћа питања и одговори

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*