Templates by BIGtheme NET

Програм менторинга за 2015. годину

JICA-baner-728x90

Рок пријављивања за програм менторинга за 2015. годину је истекао. Пратите нашу интернет презентацију и благовремено се информишите о свим новим пројектима Агенције за регионални развој.

Циљ пројекта: Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава/кластера у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2015. године.

Шта је менторинг? Менторинг је свеобухватан процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа.

Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.  На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник. Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA. Национална агенција за регионални развој спроводи менторинг као стандаризовану услугу од 2011. године.

Програм менторинга у 2015. години саставни је део новог Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана-Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“, који спроводи НАРР у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана и спроводи се у периоду 2013-2016. године.

НАРР спроводи и независну евалуацију корисника менторинга у претходним годинама реализације, а која је показала да захваљујући овој услузи МСПП корисници остварују у просеку 10% повећања продаје, профита и броја запослених.

Mentoring

Садржај менторинг услуга 

Дијагностиковање – анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;

Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;

Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;

Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;

Помоћ  при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;

Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;

Обука.

Имплементација менторинга: Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA). Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници и то који су почетници у пословању (регистровани након 1. марта 2014. године) или они који су регистровани пре наведеног датума, као и кластери (подршка је усмерена на јачање капацитета кластер менаџмента за технолошки развој и иновације, не појединачно чланица кластера).

Prijava-slika-za-sajt

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право да учествују у јавном позиву имају:

микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:

већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;

позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);

измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију, и кластери који испуњавају следеће услове:

да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;

да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;

да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у три категорије:

Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) – регистровани после 1. марта 2014. године;

Постојећи привредни субјекти – регистровани пре 1. марта 2014. године.

Кластери

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За новоосноване привредне субјекте:

1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста – део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2014. године:

1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња – подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2014. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

За кластере:

1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији кластера (не старији од 6 месеци оригинал или оверена копија);
3. Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину (осим кластера који су регистровани у 2015. години);
4. Потврдa надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања Јавног позива.
Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавни позив „МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП И КЛАСТЕРЕ“

Брошура – менторинг 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*